logo
Giáo trình

Nhà Nước - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 86

Trang

Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam

 • Vương Xuân Tình(chủ biên) - Lê Minh Anh - Phạm Thu Hà - Trần Hồng Hạnh - Nguyễn Văn Toàn - Đoàn Việt

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

 • Nguyễn Mạnh Hùng - Lưu Đức Quang - Nguyễn Văn Trí

Giáo trình hành chính công

 • Võ Kim Sơn(chủ biên) - Đinh Văn Mậu - Chu Xuân Khánh - Lê Thị Vân Hạnh - Nguyễn Thị Hồng Hải

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở

 • Đỗ Quốc Toán(chủ biên) - Phạm Thị Thinh

Kích thước : 42.64 MB

Số trang : 211

Cẩm nang nghiệp vụ Công tác tổ chức dành cho các cơ quan hành chính sự nghiệp & doanh nghiệp

 • Phan Thăng - Nguyễn Thanh Hội

Kích thước : 22.60 MB

Số trang : 588

Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính - tập 1

 • NXB Lao Động

Kích thước : 141.46 MB

Số trang : 487

Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng

 • Lý Bá Toàn

Kích thước : 104.80 MB

Số trang : 384

Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam

 • Vương Xuân Tình(chủ biên) - Lê Minh Anh - Phạm Thu Hà - Trần Hồng Hạnh - Nguyễn Văn Toàn - Đoàn Việt

Kích thước : 6.98 MB

Số trang : 279

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

 • Nguyễn Mạnh Hùng - Lưu Đức Quang - Nguyễn Văn Trí

Kích thước : 76.02 MB

Số trang : 317

Các hệ thống thông tin quản lý

 • Đoàn Phan Tân

Kích thước : 63.14 MB

Số trang : 280

Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo

 • NXB Chính trị Quốc Gia

Kích thước : 15.49 MB

Số trang : 411

Luật xuất bản và văn bản hướng dẫn thi hành

 • NXB chính trị Quốc gia

Kích thước : 15.69 MB

Số trang : 133

Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960

 • Văn Phòng Quốc Hội

Kích thước : 86.73 MB

Số trang : 477

Giáo trình hành chính công

 • Võ Kim Sơn(chủ biên) - Đinh Văn Mậu - Chu Xuân Khánh - Lê Thị Vân Hạnh - Nguyễn Thị Hồng Hải

Kích thước : 53.22 MB

Số trang : 273

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Kích thước : 65.10 MB

Số trang : 282

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Kích thước : 49.37 MB

Số trang : 195

Giáo trình quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 69.74 MB

Số trang : 342

Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước

 • Bùi Tiến Hanh

Kích thước : 96.70 MB

Số trang : 314

Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ

 • NXB Lao Động

Kích thước : 89.75 MB

Số trang : 458

Chính phủ Việt Nam: Từ 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 - 2011)

 • Văn Phòng Chính Phủ

Kích thước : 137.84 MB

Số trang : 668

Về thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

 • Nguyễn Văn Hiển(chủ biên)

Kích thước : 113.34 MB

Số trang : 412

Luật giao thông đường thủy nội địa

 • Quốc Hội Việt Nam

Kích thước : 8.59 MB

Số trang : 80

Nhân tài nguồn tài nguyên số 1

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 67.95 MB

Số trang : 312

Lý Thuyết Tổ Chức

 • Nguyễn Hữu Tri

Kích thước : 55.68 MB

Số trang : 256

Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan nhà nước

 • Nguyễn Thị Thu Vân

Kích thước : 25.63 MB

Số trang : 140

Trang 1/4 Tổng số : 86