logo
Giáo trình

Hóa học - Trang 1

Trang 1/6 Tổng số : 144

Trang

Các phương pháp tổng hợp hóa học hữu cơ - tập 1

 • Nguyễn Đình Triệu - Nguyễn Minh Thảo - Nguyễn Đình Thành - Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Văn Đậu

Nhiệt động hóa học

 • Đào Văn Lượng

Hoá học Chất rắn

 • Đỗ Quang Minh

Thẩm định Phương pháp trong Phân tích Hóa học & Vi sinh Vật

 • Trần Cao Sơn - Phạm Xuân Đà - Lê Thị Hồng Hảo - Nguyễn Thành Trung

Hóa sinh Lâm sàng

 • Đỗ Đình Hồ - Đông Thị Hoài An - Nguyễn Thị Hảo - Phạm Thị Mai - Đỗ Thanh Thủy - Lê Xuân Trường

Hóa sinh Lâm sàng

 • Tạ Thành Văn - Nguyễn Thị Hà - Đặng Thị Ngọc Dung - Trần Thị Chi Mai

Hóa Sinh

 • Tạ Thành Văn

100 bài tập đại cương hóa hữu cơ

 • Tạp chí Olympiad Hóa Học

Thực Hành Hóa Sinh Học

 • Nguyễn Văn Mùi

Hóa Lí - Tập 1

 • Trần Văn Nhân(chủ biên) - Nguyễn Thạc Sửu - Nguyễn Văn Tuế

Bài tập hóa lí - tập 3 : Điện hóa học

 • Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) - Nguyễn Hữu Hiệu - Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Chinh

Điều chế - Sử dụng Hóa chất tinh khiết

 • Phương Ngọc - Quang Khánh

Kích thước : 109.47 MB

Số trang : 897

Phân bón vi lượng & siêu vi lượng

 • Nguyễn Xuân Trường

Kích thước : 6.26 MB

Số trang : 210

Phức chất phương pháp tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc

 • Trần Thị Đà - Nguyễn Hữu Đĩnh

Kích thước : 14.32 MB

Số trang : 427

Đề cương bài giảng Hóa Sinh học

 • Vũ Thị Thu Thủy

Kích thước : 33.49 MB

Số trang : 99

Hóa Lý và Hóa Keo

 • Nguyễn Hữu Phú

Kích thước : 6.89 MB

Số trang : 539

Hóa sinh các hợp chất có hoạt tính sinh học

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 92.57 MB

Số trang : 398

Polymer dẫn điôt phát quang hữu cơ

 • Nguyễn Năng Định

Kích thước : 49.44 MB

Số trang : 213

Các phương pháp tổng hợp hóa học hữu cơ - tập 1

 • Nguyễn Đình Triệu - Nguyễn Minh Thảo - Nguyễn Đình Thành - Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Văn Đậu

Kích thước : 94.57 MB

Số trang : 547

Bài tập các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

 • Nguyễn Đình Triệu

Kích thước : 64.26 MB

Số trang : 541

Hóa học các hợp chất cơ kim loại chuyển tiếp

 • Lưu Văn Bôi

Kích thước : 39.44 MB

Số trang : 212

Nhiệt động hóa học

 • Đào Văn Lượng

Kích thước : 8.58 MB

Số trang : 224

Hoá học Chất rắn

 • Đỗ Quang Minh

Kích thước : 6.53 MB

Số trang : 285

Thẩm định Phương pháp trong Phân tích Hóa học & Vi sinh Vật

 • Trần Cao Sơn - Phạm Xuân Đà - Lê Thị Hồng Hảo - Nguyễn Thành Trung

Kích thước : 942.94 KB

Số trang : 103

Hóa sinh Lâm sàng

 • Đỗ Đình Hồ - Đông Thị Hoài An - Nguyễn Thị Hảo - Phạm Thị Mai - Đỗ Thanh Thủy - Lê Xuân Trường

Kích thước : 10.12 MB

Số trang : 278

Hóa sinh Lâm sàng

 • Tạ Thành Văn - Nguyễn Thị Hà - Đặng Thị Ngọc Dung - Trần Thị Chi Mai

Kích thước : 68.24 MB

Số trang : 308

Hóa Sinh

 • Tạ Thành Văn

Kích thước : 9.37 MB

Số trang : 187

100 bài tập đại cương hóa hữu cơ

 • Tạp chí Olympiad Hóa Học

Kích thước : 11.46 MB

Số trang : 269

Thực Hành Hóa Sinh Học

 • Nguyễn Văn Mùi

Kích thước : 56.04 MB

Số trang : 172

Điện hóa học

 • Ngô Quốc Quyền(chủ biên) - Trần Thị Thanh Thủy

Kích thước : 19.02 MB

Số trang : 163

Hóa Lí - Tập 1

 • Trần Văn Nhân(chủ biên) - Nguyễn Thạc Sửu - Nguyễn Văn Tuế

Kích thước : 11.12 MB

Số trang : 147

Bài tập hóa lí - tập 3 : Điện hóa học

 • Bùi Thu Quỳnh (chủ biên) - Nguyễn Hữu Hiệu - Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Chinh

Kích thước : 2.67 MB

Số trang : 86

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ - tập 2

 • Thái Doãn Tĩnh

Kích thước : 25.88 MB

Số trang : 409

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ - tập 1

 • Thái Doãn Tĩnh

Kích thước : 19.19 MB

Số trang : 345

Trang 1/6 Tổng số : 144