logo
Giáo trình

Kinh doanh - Trang 1

Trang 1/5 Tổng số : 109

Trang

Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản

 • Hà Xuân Quang - Trần Xuân Ngọc

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • A. M. Brandenburger - B. J. Nalebuff - Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên(dịch)

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức

 • Nguyễn Đình Phan(chủ biên) - Trương Đoàn Thể - Đặng Ngọc Sự - Vũ Anh Trọng

Bài Tập Kinh Tế Học

 • Damian Ward - David Begg

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

 • Nguyễn Viết Vượng

Giáo trình nghiên cứu kinh doanh

 • Lê Công Hoa - Nguyễn Thành Hiếu

Giáo trình kiểm toán cơ bản

 • Đào Thanh Bình(chủ biên) - Nguyễn Thúc Hương Giang - Thái Minh Hạnh

Kinh tế học vĩ mô

 • Nguyễn Văn Dần(chủ biên)

Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 18.72 MB

Số trang : 105

Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn

 • Bussiness Edge

Kích thước : 57.01 MB

Số trang : 103

Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản

 • Hà Xuân Quang - Trần Xuân Ngọc

Kích thước : 2.49 MB

Số trang : 85

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • A. M. Brandenburger - B. J. Nalebuff - Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên(dịch)

Kích thước : 23.01 MB

Số trang : 474

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

 • Trần Quang Huy - Nguyễn Quang Tuyến

Kích thước : 77.76 MB

Số trang : 327

Giáo trình thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh

 • Nguyễn Văn Thắng

Kích thước : 86.61 MB

Số trang : 283

Kỹ thuật nuôi & kinh doanh cá kiểng

 • Việt Chương - Nguyễn Sô

Kích thước : 6.12 MB

Số trang : 100

Hệ thống văn bản pháp luật mới về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

 • Nhà Xuất bản lao động xã hội

Kích thước : 8.26 MB

Số trang : 200

Giáo trình quản trị kinh doanh(nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp)

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Kích thước : 68.95 MB

Số trang : 190

Con đường đi đến thành công

 • Nguyễn Gia Linh

Kích thước : 14.26 MB

Số trang : 506

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - tập 2

 • Nguyễn Thị Lực

Kích thước : 12.17 MB

Số trang : 109

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - tập 1

 • Nguyễn Thị Lực

Kích thước : 18.45 MB

Số trang : 376

Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

 • Lê Văn Thủy

Kích thước : 17.70 MB

Số trang : 338

Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Kích thước : 89.74 MB

Số trang : 205

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức

 • Nguyễn Đình Phan(chủ biên) - Trương Đoàn Thể - Đặng Ngọc Sự - Vũ Anh Trọng

Kích thước : 7.26 MB

Số trang : 384

Bài Tập Kinh Tế Học

 • Damian Ward - David Begg

Kích thước : 21.69 MB

Số trang : 333

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

 • Nguyễn Viết Vượng

Kích thước : 12.71 MB

Số trang : 308

Giáo trình nghiên cứu kinh doanh

 • Lê Công Hoa - Nguyễn Thành Hiếu

Kích thước : 7.47 MB

Số trang : 323

Giáo trình kiểm toán cơ bản

 • Đào Thanh Bình(chủ biên) - Nguyễn Thúc Hương Giang - Thái Minh Hạnh

Kích thước : 5.12 MB

Số trang : 205

Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp

 • Đoàn Xuân Tiên

Kích thước : 81.90 MB

Số trang : 441

Kinh tế học vĩ mô

 • Nguyễn Văn Dần(chủ biên)

Kích thước : 12.39 MB

Số trang : 488

Trang 1/5 Tổng số : 109