logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Hóa dầu - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 7

Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu

  • Kiều Đình Kiểm

Kích thước : 41.36 MB

Số trang : 168

Hóa học dầu mỏ và khí

  • Đinh Thị Ngọ

Kích thước : 3.99 MB

Số trang : 252

Các quá trình xử lý để sản xuất nhiên liệu sạch

  • Đinh Thị Ngọ - Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Kích thước : 19.00 MB

Số trang : 157

Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu - tập 1

  • Phan Minh Tân

Kích thước : 9.00 MB

Số trang : 259

Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành

  • Nguyễn Thị Minh Hiền

Kích thước : 10.72 MB

Số trang : 293

Tiếng anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu

  • Phạm Thanh Huyền

Kích thước : 5.58 MB

Số trang : 77

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - Hóa dầu

  • Phạm Thanh Huyền;Nguyễn Hồng Liên

Kích thước : 11.68 MB

Số trang : 296

Trang 1/1 Tổng số : 7