logo
Giáo trình

Sinh Học - Trang 1

Trang 1/10 Tổng số : 218

Trang

Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp

 • Wolfgang Fritsche - Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành(dịch)

Thực vật học 2

 • Nguyễn Nghĩa Thìn - Đặng Thị Sy

Sinh lý học người và động vật - tập 1

 • Trịnh Hữu Hằng - Đỗ Công Huỳnh

Enzym học - tập 1

 • Nguyễn Văn Mùi

Sinh lý học động vật và người - tập 1

 • Mai Văn Hưng(chủ biên) - Nguyễn Quang Mai - Trần Thị Loan

Sinh lý học người và động vật: bài giảng

 • Trịnh Hữu Hằng - Trịnh Dục Tú - Trần Cao Đường

Vi sinh vật học của các nguồn nước

 • G. Rheinheimer - Kiều Hữu Ảnh, Ngô, Tự Thành(dịch)

Chú giải di truyền học

 • Đỗ Lê Thăng - Đinh Đoàn Long

Địa lý động vật học

 • Lê Vũ Khôi - Nguyễn Xuân Huấn - Nguyễn Thành Nam

Giáo trình sinh thái học ứng dụng

 • Nguyễn Thị Loan - Trần Văn Thụy

Sự hình thành con người

 • Trần Đức Thảo

Thực tập sinh học phát triển

 • Nguyễn Mộng Hùng(chủ biên) - Nguyễn Lai Thành

Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp

 • Wolfgang Fritsche - Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành(dịch)

Kích thước : 30.06 MB

Số trang : 130

Thực vật học 2

 • Nguyễn Nghĩa Thìn - Đặng Thị Sy

Kích thước : 27.88 MB

Số trang : 102

Sinh lý học người và động vật - tập 1

 • Trịnh Hữu Hằng - Đỗ Công Huỳnh

Kích thước : 59.11 MB

Số trang : 299

Enzym học - tập 1

 • Nguyễn Văn Mùi

Kích thước : 113.10 MB

Số trang : 482

Sinh lý học động vật và người - tập 1

 • Mai Văn Hưng(chủ biên) - Nguyễn Quang Mai - Trần Thị Loan

Kích thước : 66.35 MB

Số trang : 296

Sinh lý học người và động vật: bài giảng

 • Trịnh Hữu Hằng - Trịnh Dục Tú - Trần Cao Đường

Kích thước : 43.05 MB

Số trang : 131

Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững

 • Phạm Bình Quyền - Trương Quang Học

Kích thước : 34.96 MB

Số trang : 180

Bài giảng động vật học

 • Lê Vũ Khôi

Kích thước : 22.43 MB

Số trang : 86

Côn trùng học - Tập 1 : cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học

 • Nguyễn Anh Điệp(chủ biên) - Phạm Bình Quyền - Trương Quang Học

Kích thước : 74.23 MB

Số trang : 330

Vi sinh vật học : dùng cho đào tạo dược sỹ đại học

 • Cao Văn Thu

Kích thước : 70.40 MB

Số trang : 344

Vi sinh vật học của các nguồn nước

 • G. Rheinheimer - Kiều Hữu Ảnh, Ngô, Tự Thành(dịch)

Kích thước : 37.94 MB

Số trang : 144

Chú giải di truyền học

 • Đỗ Lê Thăng - Đinh Đoàn Long

Kích thước : 97.75 MB

Số trang : 278

Địa lý động vật học

 • Lê Vũ Khôi - Nguyễn Xuân Huấn - Nguyễn Thành Nam

Kích thước : 118.56 MB

Số trang : 403

Hóa sinh các hợp chất có hoạt tính sinh học

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 92.57 MB

Số trang : 398

Giáo trình sinh thái học ứng dụng

 • Nguyễn Thị Loan - Trần Văn Thụy

Kích thước : 78.60 MB

Số trang : 423

Sự hình thành con người

 • Trần Đức Thảo

Kích thước : 38.01 MB

Số trang : 145

Di truyền học quần thể

 • Đỗ Lê Thăng

Kích thước : 20.85 MB

Số trang : 95

Sinh lý chống chịu điều kiện môi trường bất lợi của thực vật

 • Nguyễn Văn Mã

Kích thước : 61.27 MB

Số trang : 376

Thực tập sinh học phát triển

 • Nguyễn Mộng Hùng(chủ biên) - Nguyễn Lai Thành

Kích thước : 8.67 MB

Số trang : 56

Nhập môn tin sinh học

 • Lê Sỹ Vinh

Kích thước : 41.42 MB

Số trang : 207

Sinh lý thực vật ứng dụng

 • Vũ Văn Vụ

Kích thước : 43.41 MB

Số trang : 150

Sinh học phân tử màng tế bào

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 47.67 MB

Số trang : 226

Cơ sở phân tử của bệnh

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 77.04 MB

Số trang : 470

Chăn nuôi gia cầm sinh học: cơ sở khoa học và thực tiễn

 • Nguyễn Duy Hoan

Kích thước : 130.68 MB

Số trang : 413

Trang 1/10 Tổng số : 218