logo
Giáo trình

Khoa học tự nhiên - Trang 1

Trang 1/18 Tổng số : 425

Trang

40 năm Olympic toán học quốc tế (1959 - 2000)

 • Vũ Dương Thụy(chủ biên) - Nguyễn Văn Nho

Cơ học lý thuyết - Tập 1 : Phần Tĩnh học, động học

 • Nguyễn Trọng(chủ biên) - Tống Danh Đạo - Lê Thị Hoàng Yến

Toán học cao cấp - tập hai - Giải tích

 • Nguyễn Đình Trí(chủ biên) Trần Việt Dũng - Trần Xuân Hiển - Nguyễn Xuân Thảo

Cơ học lý thuyết - Tập 2 : Phần động lực học

 • Nguyễn Trọng(chủ biên) - Tống Danh Đạo - Lê Thị Hoàng Yến

Hóa Lý và Hóa Keo

 • Nguyễn Hữu Phú

Sinh học. Tập 2

 • W.D. Phillip - T.J. Chilton - Nguyễn Bá, Nguyễn Mộng Hùng, Trịnh Hữu Bằng, Hoàng Đức Cự(dịch)

Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp

 • Wolfgang Fritsche - Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành(dịch)

Thực vật học 2

 • Nguyễn Nghĩa Thìn - Đặng Thị Sy

Sinh lý học người và động vật - tập 1

 • Trịnh Hữu Hằng - Đỗ Công Huỳnh

Enzym học - tập 1

 • Nguyễn Văn Mùi

Sinh lý học động vật và người - tập 1

 • Mai Văn Hưng(chủ biên) - Nguyễn Quang Mai - Trần Thị Loan

Sinh lý học người và động vật: bài giảng

 • Trịnh Hữu Hằng - Trịnh Dục Tú - Trần Cao Đường

Côn trùng học - Tập 1 : cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học

 • Nguyễn Anh Điệp(chủ biên) - Phạm Bình Quyền - Trương Quang Học

40 năm Olympic toán học quốc tế (1959 - 2000)

 • Vũ Dương Thụy(chủ biên) - Nguyễn Văn Nho

Kích thước : 12.03 MB

Số trang : 378

Điều chế - Sử dụng Hóa chất tinh khiết

 • Phương Ngọc - Quang Khánh

Kích thước : 109.47 MB

Số trang : 897

Cơ học lý thuyết - Tập 1 : Phần Tĩnh học, động học

 • Nguyễn Trọng(chủ biên) - Tống Danh Đạo - Lê Thị Hoàng Yến

Kích thước : 3.37 MB

Số trang : 352

Phức chất phương pháp tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc

 • Trần Thị Đà - Nguyễn Hữu Đĩnh

Kích thước : 14.32 MB

Số trang : 427

Đề cương bài giảng Hóa Sinh học

 • Vũ Thị Thu Thủy

Kích thước : 33.49 MB

Số trang : 99

Toán học cao cấp - tập hai - Giải tích

 • Nguyễn Đình Trí(chủ biên) Trần Việt Dũng - Trần Xuân Hiển - Nguyễn Xuân Thảo

Kích thước : 75.09 MB

Số trang : 427

Cơ học lý thuyết - Tập 2 : Phần động lực học

 • Nguyễn Trọng(chủ biên) - Tống Danh Đạo - Lê Thị Hoàng Yến

Kích thước : 3.20 MB

Số trang : 300

Hóa Lý và Hóa Keo

 • Nguyễn Hữu Phú

Kích thước : 6.89 MB

Số trang : 539

Họ thầu dầu ở Việt Nam: phân loại, phân bố và tiến hoá

 • Nguyễn Nghĩa Thìn

Kích thước : 97.08 MB

Số trang : 391

Thực vật dân tộc học

 • Gary J. Martin

Kích thước : 106.18 MB

Số trang : 389

Thực vật học : bài giảng - Tập 1

 • Nguyễn Bá

Kích thước : 28.18 MB

Số trang : 92

Sinh học. Tập 2

 • W.D. Phillip - T.J. Chilton - Nguyễn Bá, Nguyễn Mộng Hùng, Trịnh Hữu Bằng, Hoàng Đức Cự(dịch)

Kích thước : 86.09 MB

Số trang : 343

Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp

 • Wolfgang Fritsche - Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành(dịch)

Kích thước : 30.06 MB

Số trang : 130

Thực vật học 2

 • Nguyễn Nghĩa Thìn - Đặng Thị Sy

Kích thước : 27.88 MB

Số trang : 102

Sinh lý học người và động vật - tập 1

 • Trịnh Hữu Hằng - Đỗ Công Huỳnh

Kích thước : 59.11 MB

Số trang : 299

Enzym học - tập 1

 • Nguyễn Văn Mùi

Kích thước : 113.10 MB

Số trang : 482

Sinh lý học động vật và người - tập 1

 • Mai Văn Hưng(chủ biên) - Nguyễn Quang Mai - Trần Thị Loan

Kích thước : 66.35 MB

Số trang : 296

Sinh lý học người và động vật: bài giảng

 • Trịnh Hữu Hằng - Trịnh Dục Tú - Trần Cao Đường

Kích thước : 43.05 MB

Số trang : 131

Bài giảng động vật học

 • Lê Vũ Khôi

Kích thước : 22.43 MB

Số trang : 86

Côn trùng học - Tập 1 : cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học

 • Nguyễn Anh Điệp(chủ biên) - Phạm Bình Quyền - Trương Quang Học

Kích thước : 74.23 MB

Số trang : 330

Vi sinh vật học : dùng cho đào tạo dược sỹ đại học

 • Cao Văn Thu

Kích thước : 70.40 MB

Số trang : 344

Vi sinh vật học của các nguồn nước

 • G. Rheinheimer - Kiều Hữu Ảnh, Ngô, Tự Thành(dịch)

Kích thước : 37.94 MB

Số trang : 144

Chú giải di truyền học

 • Đỗ Lê Thăng - Đinh Đoàn Long

Kích thước : 97.75 MB

Số trang : 278

Hóa sinh các hợp chất có hoạt tính sinh học

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 92.57 MB

Số trang : 398

Trang 1/18 Tổng số : 425