logo
Giáo trình

Tham khảo - Trang 1

Trang 1/54 Tổng số : 1286

Trang

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

 • Nguyễn Vũ Bích Hiền(chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng - Phạm Ngọc Long

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Sinh lý học động vật và người - tập 1

 • Mai Văn Hưng(chủ biên) - Nguyễn Quang Mai - Trần Thị Loan

Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy

 • Madeleine Roy - Jean - Marc Denommé - Trịnh Văn Minh, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Chí Thành(dịch)

Côn trùng học - Tập 1 : cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học

 • Nguyễn Anh Điệp(chủ biên) - Phạm Bình Quyền - Trương Quang Học

Vi sinh vật học của các nguồn nước

 • G. Rheinheimer - Kiều Hữu Ảnh, Ngô, Tự Thành(dịch)

Hoàng Việt địa dư chí

 • Phan Huy Chú - Phan Đăng

Du ngoạn vòng quanh châu Á trên lưng ngựa. Nhật ký Việt Nam năm 1892

 • К. А. Вяземский - А. A. Sokolov

Kích thước : 58.87 MB

Số trang : 241

Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện : tiểu luận, bài viết chọn lọc

 • Nguyễn Hữu Giới

Kích thước : 76.97 MB

Số trang : 324

Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Nguyễn Trọng Phúc

Kích thước : 102.59 MB

Số trang : 372

Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp

 • Wolfgang Fritsche - Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành(dịch)

Kích thước : 30.06 MB

Số trang : 130

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

 • Nguyễn Vũ Bích Hiền(chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng - Phạm Ngọc Long

Kích thước : 51.22 MB

Số trang : 217

Đông Nam Á: truyền thống và hội nhập

 • Vũ Dương Ninh

Kích thước : 136.14 MB

Số trang : 531

Việt Nam các tỉnh và thành phố

 • Lê Thông

Kích thước : 318.49 MB

Số trang : 1096

Giáo trình lịch sử Việt Nam 1945 - 2000

 • Nguyễn Xuân Minh

Kích thước : 113.19 MB

Số trang : 449

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Kích thước : 49.37 MB

Số trang : 195

Sinh lý học động vật và người - tập 1

 • Mai Văn Hưng(chủ biên) - Nguyễn Quang Mai - Trần Thị Loan

Kích thước : 66.35 MB

Số trang : 296

Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 18.72 MB

Số trang : 105

Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Tập 7

 • Võ Quang Trọng - Nguyễn Văn Huy - Nguyễn Duy Thiệu

Kích thước : 109.25 MB

Số trang : 453

Phát triển xã hội ở Việt Nam : một tổng quan xã hội học năm 2000

 • Trịnh Duy Luân

Kích thước : 82.25 MB

Số trang : 315

Sĩ tử Việt Nam đời xưa

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 57.88 MB

Số trang : 223

Bài giảng động vật học

 • Lê Vũ Khôi

Kích thước : 22.43 MB

Số trang : 86

Một số vấn đề du lịch Việt Nam

 • Đinh Trung Kiên

Kích thước : 48.23 MB

Số trang : 239

Deutsch üben: Hören và Sprechen B2

 • Julika Betz - Anneli Billina

Kích thước : 28.68 MB

Số trang : 160

Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy

 • Madeleine Roy - Jean - Marc Denommé - Trịnh Văn Minh, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Chí Thành(dịch)

Kích thước : 63.56 MB

Số trang : 297

Côn trùng học - Tập 1 : cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học

 • Nguyễn Anh Điệp(chủ biên) - Phạm Bình Quyền - Trương Quang Học

Kích thước : 74.23 MB

Số trang : 330

Vi sinh vật học của các nguồn nước

 • G. Rheinheimer - Kiều Hữu Ảnh, Ngô, Tự Thành(dịch)

Kích thước : 37.94 MB

Số trang : 144

Hoàng Việt địa dư chí

 • Phan Huy Chú - Phan Đăng

Kích thước : 107.43 MB

Số trang : 439

Trang 1/54 Tổng số : 1286