logo
Giáo trình

Chính sách - Trang 1

Trang 1/9 Tổng số : 208

Trang

Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam

 • Vương Xuân Tình(chủ biên) - Lê Minh Anh - Phạm Thu Hà - Trần Hồng Hạnh - Nguyễn Văn Toàn - Đoàn Việt

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

 • Nguyễn Mạnh Hùng - Lưu Đức Quang - Nguyễn Văn Trí

Cẩm nang công tác khuyến ngư thanh niên

 • Trung ương đoàn - Bộ thủy sản

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam

 • Vương Xuân Tình(chủ biên) - Lê Minh Anh - Phạm Thu Hà - Trần Hồng Hạnh - Nguyễn Văn Toàn - Đoàn Việt

Kích thước : 6.98 MB

Số trang : 279

Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn (1930 - 1975)

 • Vũ Quang Hiển(chủ biên)

Kích thước : 156.07 MB

Số trang : 441

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

 • Nguyễn Mạnh Hùng - Lưu Đức Quang - Nguyễn Văn Trí

Kích thước : 76.02 MB

Số trang : 317

Cẩm nang công tác khuyến ngư thanh niên

 • Trung ương đoàn - Bộ thủy sản

Kích thước : 18.23 MB

Số trang : 165

Nhân tài với tương lai đất nước

 • Nguyễn Đắc Hung(siêu tầm và biên soạn)

Kích thước : 101.97 MB

Số trang : 724

Chính sách dân tộc của các chính quyền nhà nước phong kiến Việt Nam(X-XIX)

 • Phan Hữu Dật - Lâm Bá Nam

Kích thước : 27.45 MB

Số trang : 131

Các hệ thống thông tin quản lý

 • Đoàn Phan Tân

Kích thước : 63.14 MB

Số trang : 280

Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo

 • NXB Chính trị Quốc Gia

Kích thước : 15.49 MB

Số trang : 411

Luật xuất bản và văn bản hướng dẫn thi hành

 • NXB chính trị Quốc gia

Kích thước : 15.69 MB

Số trang : 133

Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới

 • Trần Công Phong - Nguyễn Thị Hồng Vân

Kích thước : 219.89 MB

Số trang : 621

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về du lịch khu vực Tây Bắc

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 80.92 MB

Số trang : 308

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Kích thước : 65.10 MB

Số trang : 282

Giáo trình quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 69.74 MB

Số trang : 342

Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước

 • Bùi Tiến Hanh

Kích thước : 96.70 MB

Số trang : 314

Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ

 • NXB Lao Động

Kích thước : 89.75 MB

Số trang : 458

Chính phủ Việt Nam: Từ 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 - 2011)

 • Văn Phòng Chính Phủ

Kích thước : 137.84 MB

Số trang : 668

Về thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

 • Nguyễn Văn Hiển(chủ biên)

Kích thước : 113.34 MB

Số trang : 412

Luật giao thông đường thủy nội địa

 • Quốc Hội Việt Nam

Kích thước : 8.59 MB

Số trang : 80

Văn hóa Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Trần Thị Kim Cúc

Kích thước : 8.33 MB

Số trang : 307

"Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới

 • Đặng Phong

Kích thước : 7.79 MB

Số trang : 457

Trang 1/9 Tổng số : 208