logo
Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

I. Giới thiệu

Trong thống kê, xác suất là một trong những khái niệm cơ bản để phân tích dữ liệu. Xác suất được định nghĩa là tỷ lệ giữa số trường hợp có thể xảy ra và số trường hợp có thể xảy ra. Việc hiểu rõ về phân phối xác suất là điều cần thiết để có thể áp dụng các phương pháp thống kê trong phân tích dữ liệu.

Phân phối xác suất là một khái niệm quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong thống kê. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê, cùng với các ví dụ minh họa cụ thể.

II. Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

1. Phân phối chuẩn (Normal distribution)

Phân phối chuẩn là một trong những phân phối xác suất phổ biến nhất trong thống kê. Phân phối này có hình dạng đồng đều và đối xứng qua điểm trung tâm. Ví dụ về phân phối chuẩn là chiều cao của người dân trong một quốc gia nào đó.

Phân phối chuẩn

phân phối chuẩn

2. Phân phối Poisson (Poisson distribution)

Phân phối Poisson được sử dụng để mô hình số lần xảy ra của một sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định, khi ta biết tỷ lệ xảy ra của sự kiện đó trên một đơn vị thời gian. Ví dụ về phân phối Poisson là số lượng xe cứu hỏa cần được triệu tập trong một ngày nhất định.

3. Phân phối t-Student (t-Student distribution)

Phân phối t-Student được sử dụng để xác định khoảng tin cậy của giá trị trung bình của một mẫu khi kích thước mẫu nhỏ hơn so với phân phối chuẩn. Ví dụ về phân phối t-Student là số điểm thi của sinh viên trong một lớp học nào đó.

4. Phân phối F (F-distribution)

Phân phối F được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa các phương sai của hai bộ dữ liệu. Ví dụ về phân phối F là hiệu quả của hai loại thuốc trên bệnh nhân bị bệnh tim.

5. Phân phối chi bình phương (Chi-square distribution)

Phân phối chi bình phương được sử dụng để tính toán sự khác biệt giữa các giá trị quan sát và giá trị dự kiến. Ví dụ về phân phối chi bình phương là số lượt đánh giá tích cực của khách hàng với sản phẩm nào đó.

III. Ví dụ minh họa

Giả sử bạn muốn tìm hiểu về phân phối chuẩn và ứng dụng của nó trong thống kê. Bạn có một bộ dữ liệu gồm 100 điểm số của sinh viên trong một lớp học Toán. Bạn muốn biết xác suất để một sinh viên nào đó có điểm số từ 80 đến 90.

Đầu tiên, bạn cần tính toán giá trị trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) của bộ dữ liệu này. Sau khi tính toán xong, bạn có thể sử dụng phân phối chuẩn để tính toán xác suất của điểm số từ 80 đến 90. Bạn cần sử dụng hàm phân phối chuẩn trong Excel hoặc các phần mềm thống kê khác để tính toán.

Với giá trị trung bình là 75 và độ lệch chuẩn là 8, bạn có thể tính được xác suất của điểm số từ 80 đến 90 bằng cách tính toán diện tích dưới đường cong phân phối chuẩn giữa hai giá trị này. Kết quả là khoảng 21%.

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê là rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu. Chúng ta có thể sử dụng chúng để dự đoán kết quả, tìm hiểu khả năng xảy ra của một sự kiện, so sánh kết quả giữa các nhóm, và nhiều ứng dụng khác.

IV. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê, bao gồm phân phối chuẩn, Poisson, t-Student, F và chi bình phương. Chúng ta đã cũng cấp ví dụ minh họa cụ thể để giải thích cách sử dụng các phân phối này trong thực tế. Hiểu rõ về các phân phối xác suất này sẽ giúp chúng ta trở nên thành công trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác.