logo
Giáo trình

Vật liệu - Trang 1

Trang 1/3 Tổng số : 72

Trang

Sức bền vật liệu

 • Nguyễn Văn Liên(chủ biên) - Đinh Trọng Bằng - Nguyễn Phương Thành

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

 • Nguyễn Xuân Chính(chủ biên) - Nguyễn Đăng Bích - Nguyễn Đại Minh - Trịnh Vệt Cường

Giáo trình vật liệu kỹ thuật

 • Nguyễn Văn Nghĩa - Đào Quang Kế

Vật lý siêu dẫn

 • Nguyễn Huy Sinh

Phụ gia và hóa chất dùng cho bêtông

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Đức Thị Thu Định

Công nghệ gia công kim loại

 • Phạm Đình Sùng(chủ biên) - Bùi Lê Gôn - Trịnh Duy Cấp

Vật liệu kỹ thuật điện

 • Nguyễn Đình Thắng

Lý thuyết chất rắn

 • Nguyễn Văn Hùng

Sức bền vật liệu

 • Nguyễn Văn Liên(chủ biên) - Đinh Trọng Bằng - Nguyễn Phương Thành

Kích thước : 55.86 MB

Số trang : 331

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

 • Nguyễn Xuân Chính(chủ biên) - Nguyễn Đăng Bích - Nguyễn Đại Minh - Trịnh Vệt Cường

Kích thước : 18.24 MB

Số trang : 154

Hoá học Chất rắn

 • Đỗ Quang Minh

Kích thước : 6.53 MB

Số trang : 285

Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau

 • Nguyễn Tiến Chương

Kích thước : 4.27 MB

Số trang : 165

Công nghệ vật liệu điện tử

 • Nguyễn Công Vân - Trần Văn Quỳnh

Kích thước : 7.53 MB

Số trang : 281

Hóa học vô cơ và vật liệu vô cơ

 • Trương Văn Ngà

Kích thước : 5.43 MB

Số trang : 277

Định mức vật tư trong xây dựng

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 50.79 MB

Số trang : 211

Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza - tập 2

 • Hồ Sĩ Tráng

Kích thước : 10.94 MB

Số trang : 300

Công nghệ phun phủ bảo vệ và phục hồi

 • Nguyễn Văn Thông

Kích thước : 4.99 MB

Số trang : 179

Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - tập 1

 • Nguyễn Tấn Quý - Nguyễn Thiện Ruệ

Kích thước : 9.32 MB

Số trang : 201

Giáo trình cảm biến công nghiệp

 • Hoàng Minh Công

Kích thước : 12.30 MB

Số trang : 192

Giáo trình vật liệu kỹ thuật

 • Nguyễn Văn Nghĩa - Đào Quang Kế

Kích thước : 159.88 MB

Số trang : 180

Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép

 • Nguyễn Hiển

Kích thước : 11.22 MB

Số trang : 257

Giáo trình Vật Liệu cơ khí

 • Nguyễn Thi Yên

Kích thước : 3.15 MB

Số trang : 160

Vật lý siêu dẫn

 • Nguyễn Huy Sinh

Kích thước : 27.04 MB

Số trang : 194

Phụ gia và hóa chất dùng cho bêtông

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Đức Thị Thu Định

Kích thước : 5.14 MB

Số trang : 156

Công nghệ gia công kim loại

 • Phạm Đình Sùng(chủ biên) - Bùi Lê Gôn - Trịnh Duy Cấp

Kích thước : 3.66 MB

Số trang : 213

Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý

 • Phạm Ngọc Nguyên

Kích thước : 9.27 MB

Số trang : 315

Vật liệu kỹ thuật điện

 • Nguyễn Đình Thắng

Kích thước : 16.95 MB

Số trang : 392

Lý thuyết chất rắn

 • Nguyễn Văn Hùng

Kích thước : 74.14 MB

Số trang : 250

Vật liệu và sản phẩm trong xây dựng

 • Phùng Văn Lự

Kích thước : 64.52 MB

Số trang : 298

Cấu tạo bê tông cốt thép

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 32.08 MB

Số trang : 164

Trang 1/3 Tổng số : 72