logo
Giáo trình

Doanh nghiệp - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 81

Trang

Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức

 • Nguyễn Đình Phan(chủ biên) - Trương Đoàn Thể - Đặng Ngọc Sự - Vũ Anh Trọng

Giáo trình kế toán Thuế

 • Phan Thị Minh Lý(chủ biên) - Phạm Thị Hồng Quyên

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

 • Nguyễn Viết Vượng

Giáo trình kiểm toán cơ bản

 • Đào Thanh Bình(chủ biên) - Nguyễn Thúc Hương Giang - Thái Minh Hạnh

Chiến lược marketing hiện đại từ thực tiễn thương trường

 • Bùi Thị Hải Yến - Hoàng Tùng

Kích thước : 84.09 MB

Số trang : 259

100 bài tập và bài giải kế toán tài chính

 • Hà Xuân Thạch

Kích thước : 42.46 MB

Số trang : 150

Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn

 • Bussiness Edge

Kích thước : 57.01 MB

Số trang : 103

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Võ Văn Nhị

Kích thước : 180.75 MB

Số trang : 535

333 sơ đồ kế toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp

 • Bộ tài chính

Kích thước : 46.14 MB

Số trang : 150

Giáo trình quản trị kinh doanh(nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp)

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Kích thước : 68.95 MB

Số trang : 190

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1

 • Bộ Tài Chính

Kích thước : 161.21 MB

Số trang : 735

Con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn

 • Sưu tầm

Kích thước : 17.96 MB

Số trang : 78

Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Kích thước : 89.74 MB

Số trang : 205

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức

 • Nguyễn Đình Phan(chủ biên) - Trương Đoàn Thể - Đặng Ngọc Sự - Vũ Anh Trọng

Kích thước : 7.26 MB

Số trang : 384

Bán hàng và quản trị bán hàng của các doanh nghiệp Bưu điện

 • Nguyễn Thượng Thái

Kích thước : 7.72 MB

Số trang : 295

Giáo trình mạng doanh nghiệp

 • Vũ Khánh Quý

Kích thước : 2.34 MB

Số trang : 149

Giáo trình kế toán Thuế

 • Phan Thị Minh Lý(chủ biên) - Phạm Thị Hồng Quyên

Kích thước : 1.30 MB

Số trang : 163

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

 • Nguyễn Viết Vượng

Kích thước : 12.71 MB

Số trang : 308

Giáo trình kiểm toán cơ bản

 • Đào Thanh Bình(chủ biên) - Nguyễn Thúc Hương Giang - Thái Minh Hạnh

Kích thước : 5.12 MB

Số trang : 205

Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp

 • Đoàn Xuân Tiên

Kích thước : 81.90 MB

Số trang : 441

Giáo trình thống kê kinh doanh

 • Phạm Ngọc Kiểm - Nguyễn Công Nhự

Kích thước : 158.12 MB

Số trang : 377

Vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam xây dựng và phát triển

 • Hồ Sỹ Hùng

Kích thước : 4.87 MB

Số trang : 210

Tài chính doanh nghiệp

 • Lưu Thị Hương - Vũ Duy Hào

Kích thước : 11.76 MB

Số trang : 227

Giáo trình kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu

 • Nguyễn Thị Lợi

Kích thước : 108.68 MB

Số trang : 320

Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

 • Trần Thị Minh Hòa

Kích thước : 19.47 MB

Số trang : 281

Trang 1/4 Tổng số : 81