logo

Cơ bản về lập trình Python

Bài 5: Hàm và Thư viện trong Python

Bài 5: Hàm và Thư viện trong Python

I. Giới thiệu:

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm hàm và thư viện trong ngôn ngữ lập trình Python.

II. Hàm trong Python:

1. Định nghĩa hàm:

Hàm là một khối mã chương trình thực hiện một công việc cụ thể, và nó có thể được gọi để thực hiện công việc đó bất cứ khi nào cần.

def greet(name):

    print(f"Hello, {name}!")

 

Gọi hàm

greet("John")

2. Tham số và giá trị trả về:

Tham số: Đầu vào của hàm.

Giá trị trả về: Kết quả mà hàm trả về sau khi thực hiện công việc.

def add(a, b):

    return a + b

result = add(3, 5)

print(result)  # Output: 8

III. Thư viện trong Python:

1. Import thư viện:

Python có nhiều thư viện giúp thực hiện nhanh chóng các công việc phổ biến. Để sử dụng thư viện, ta cần import nó vào chương trình.

import math

result = math.sqrt(25)

print(result)  # Output: 5.0

2. Ví dụ sử dụng thư viện:

import random

random_number = random.randint(1, 10)

print(random_number)  # Output: Một số ngẫu nhiên từ 1 đến 10

IV. Bài tập minh hoạ:

Hàm:

Viết một hàm tính giai thừa của một số.

Gọi hàm để tính giai thừa của 5.

Thư viện:

Sử dụng thư viện datetime để in ra ngày hiện tại.

Sử dụng thư viện random để tạo một danh sách 10 số ngẫu nhiên.

Kết hợp hàm và thư viện:

Viết một hàm nhận vào một danh sách số và trả về tổng của chúng.

Sử dụng hàm và thư viện để tính tổng của 10 số ngẫu nhiên.

V. Kết luận:

Bài hướng dẫn này đã giới thiệu về hàm và thư viện trong Python, cùng với ví dụ và bài tập minh hoạ để củng cố kiến thức. Hãy thực hiện các bài tập để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn.