logo
Giáo trình

Kết cấu - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 30

Trang

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

 • Nguyễn Xuân Chính(chủ biên) - Nguyễn Đăng Bích - Nguyễn Đại Minh - Trịnh Vệt Cường

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Dương Tuấn Minh - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Ví dụ tính toán kết cấu thép

 • Hoàng Văn Quang(Chủ biên) - Hàn Ngọc Đức - Nguyễn Quốc Cường

Cơ học đất

 • Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo

Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp

 • Phạm Văn Hội(chủ biên) - Nguyễn Quang Viên - Phạm Văn Tư - Đoàn Ngọc Tranh - Hoàng Văn Quang

Cầu thép

 • Nguyễn Thị Tuyết Trinh(chủ biên) - Nguyễn Viết Trung

Kết cấu thép

 • Vũ Thành Hải - Trương Quốc Bình - Vũ Hoàng Hưng

Bài tập cơ học kết cấu - tập 1 - Hệ Tĩnh Định

 • Lều Thọ Trình - Nguyễn Mạnh Yên

Kết cấu ống thép nhồi bê tông

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Trần Việt Hùng

Kết cấu nhịp cầu thép

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Hoàng Hà - Lê Quang Hanh

Cơ học kết cấu

 • Đặng Việt Cương

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

 • Nguyễn Xuân Chính(chủ biên) - Nguyễn Đăng Bích - Nguyễn Đại Minh - Trịnh Vệt Cường

Kích thước : 18.24 MB

Số trang : 154

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

 • Võ Như Cầu

Kích thước : 17.47 MB

Số trang : 457

Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ

 • Nguyễn Trung Hòa

Kích thước : 6.75 MB

Số trang : 311

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Dương Tuấn Minh - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Kích thước : 23.77 MB

Số trang : 115

Ví dụ tính toán kết cấu thép

 • Hoàng Văn Quang(Chủ biên) - Hàn Ngọc Đức - Nguyễn Quốc Cường

Kích thước : 19.47 MB

Số trang : 211

Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép

 • Nguyễn Hiển

Kích thước : 11.22 MB

Số trang : 257

Cơ học đất

 • Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo

Kích thước : 5.20 MB

Số trang : 289

Cơ học kết cấu - tập 2: Hệ siêu tĩnh

 • Lều Thọ Trình

Kích thước : 8.98 MB

Số trang : 330

Cơ học kết cấu - tập 1: Hệ tĩnh định

 • Lều Thọ Trình

Kích thước : 13.56 MB

Số trang : 223

Cấu tạo bê tông cốt thép

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 32.08 MB

Số trang : 164

Cơ học kết cấu - tập 2

 • Nguyễn Văn Phượng

Kích thước : 75.63 MB

Số trang : 337

Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng

 • Phạm Trọng Mạnh

Kích thước : 62.43 MB

Số trang : 205

Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp

 • Phạm Văn Hội(chủ biên) - Nguyễn Quang Viên - Phạm Văn Tư - Đoàn Ngọc Tranh - Hoàng Văn Quang

Kích thước : 10.02 MB

Số trang : 357

Hướng dẫn thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05

 • Phạm Văn Thoan

Kích thước : 138.85 MB

Số trang : 589

Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập 3 : Tính toán kết cấu cầu liên hợp

 • Nguyễn Trọng Nghĩa - Nguyễn Viết Trung

Kích thước : 43.86 MB

Số trang : 203

Cầu thép

 • Nguyễn Thị Tuyết Trinh(chủ biên) - Nguyễn Viết Trung

Kích thước : 77.93 MB

Số trang : 315

Tính kết cấu - Theo phương pháp tối ưu

 • Võ Như Cầu

Kích thước : 8.19 MB

Số trang : 182

Kết cấu thép

 • Vũ Thành Hải - Trương Quốc Bình - Vũ Hoàng Hưng

Kích thước : 13.83 MB

Số trang : 283

Bài tập cơ học kết cấu - tập 1 - Hệ Tĩnh Định

 • Lều Thọ Trình - Nguyễn Mạnh Yên

Kích thước : 8.00 MB

Số trang : 211

Kết cấu ống thép nhồi bê tông

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Trần Việt Hùng

Kích thước : 4.97 MB

Số trang : 160

Kết cấu nhịp cầu thép

 • Nguyễn Viết Trung(chủ biên) - Hoàng Hà - Lê Quang Hanh

Kích thước : 6.34 MB

Số trang : 203

Giáo trình kết cấu thép - gỗ

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 27.70 MB

Số trang : 232

Cơ học kết cấu

 • Đặng Việt Cương

Kích thước : 4.22 MB

Số trang : 331

Bài tập sức bền vật liệu

 • Vũ Đình Lai

Kích thước : 9.77 MB

Số trang : 496

Trang 1/2 Tổng số : 30