logo
  • Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế VB & VBA trong môi trường Autocad

Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế VB & VBA trong môi trường Autocad

Tác giả
Nguyễn Hồng Thái

Số lượt xem : 223

Số lượt download : 32

Ngày upload : 28/05/2024

Ngày cập nhật : 19/07/2024

Tags : Điện tử Kỹ thuật Cơ Khí Lập Trình Khoa học kỹ thuật Đại cương Thiết kế Tự động hóa

Kích thước : 33.63 MB

Số trang : 262

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Danh mục các từ viết tắt

Chương 1. VB & VBA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TRONG MÔI TRƯỜNG ACAD

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ VBA TRONG MÔI TRƯỜNG CAD

2.1. Khái niệm VBA

2.2. Các lệnh ACAD với VBA

2.2.1. VBLOAD

2.2.2. VBARUN

2.2.3. VBAMAN

2.2.4. VBAIDE

2.3. Trình soạn thảo Visual Basic

2.3.1. Môi trường phát triển tích hợp - IDE

2.3.2. Cửa sổ Explorer

2.3.3. Cửa sổ thuộc tỉnh

2.3.4. Hộp công cụ

2.4. Các kiểu đối tượng của ACAD

Chương 3. TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC

3.1. Các toàn từ đại số của VBA

3.2. Toán tử so sánh

3.3. Toản từ logic

3.3.1. Toản tử And

3.3.2. Toán tử Or

3.3.3. Toản từ Xor

3.3.4. Toán từ Not

3.4. Sự ưu tiên toán tử

3.5. Các hàm toán học của VBA

3.6. Làm việc với các biểu thức ngày tháng

3.7. Làm việc với các biểu thức chuỗi

Chương 4. CÂU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Làm việc với biến

4.1.1. Khai báo biển

4.1.2. Các yêu cầu đối với tên biến

4.1.3. Khai báo ngắm

4.1.4. Khai báo biển tường minh

4.1.5. Khai báo biến Static

4.1.6. Các kiểu dữ liệu của biển

4.2. Làm việc với hằng

4.2.1. Khai báo hằng

4.2.2. Tầm hoạt động của hằng

4.3. Cấu trúc chọn

4.3.1. Cấu trúc If...then

4.3.2. Cấu trúc If...then...Else

4.3.3. Select Case

4.4. Cấu trúc lặp

4.4.1. Do... Loop

4.4.2. For...Next

4.4.3. For Each...Next

4.4.4. Vòng lặp While... Wend

4.4.5. Câu lập Go To

4.5. Thao tác và xử lý dữ liệu

4.5.1. Sử dụng đối tượng DAO (Data Access Object)

4.5.2. Khai báo thư viện DAO

4.5.3. Mở cơ sở dữ liệu định làm việc

4.5.4. Viết chương trình với các đối tượng mô hình DAO

4.5.5. Thủ tục tra cứu cơ sở dữ liệu theo phương pháp ADODB

Chương 5. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CAD

5.1. Khởi tạo, mở, ghi và đóng bản vẽ

5.1.1. Khởi tạo một bản vẽ mới

5.1.2. Mở một bản vẽ

5.1.3. Ghi một bản vẽ

5.1.4. Kiểm tra nếu một bản vẽ không được Save

5.2. Điều khiển của số ứng dụng

5.2.1. Trạng thái của số

5.2.2. Thay đổi vị trí và cỡ của cửa số ứng dụng

5.2.2.1. Vị trí của cửa số ứng dụng

5.2.2.2. Phóng to và thu nhỏ cửa sổ ACAD

5.2.2.3. Tìm kiếm trạng thái hiện thời của cửa số ACAD

5.2.2.4. Tất cửa số ứng dụng

5.3. Điều khiển cửa sổ bản vẽ

5.3.1. Thay đổi vị trí và cỡ của cửa sổ tài liệu

5.3.2. Phóng to và thu nhỏ một cửa số tài liệu

5.3.3. Tìm kiếm trạng thái hiện thời của một cửa sổ tài liệu

5.3.4. Sử dụng Zoom

5.4. Xác định tỷ lệ View

5.5. Zoom về tâm màn hình đồ họa

5.6. Hiển thị giới hạn bản vẽ và phạm vi của đối tượng

5.7. Tạo tên phần ảnh

5.8. Xóa phần ảnh

5.9. Đối tượng khung nhìn

5.9.1. Tách thành nhiều khung nhìn

5.9.2. Tạo khung nhìn tĩnh hiện thời

Chương 6. VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG MÔI TRƯỜNG CAD

6.1. Vẽ đối tượng là đoạn thẳng

6.2. Vẽ đối tượng gồm nhiều đoạn thẳng liên tiếp

6.3. Tạo đối tượng là các đoạn liên tiếp thẳng song song

6.4. Vẽ đối tượng là đường thẳng đi qua hai điểm 6.5. Tạo đối tượng là đường thẳng bị chặn một đầu

6.6. Tạo đối tượng là một đường cong tự do

6.7. Vẽ đối tượng là đường tròn

6.8. Tạo đối tượng là một cung tròn

6.9. Tạo đường Ellipse

6.10. Tạo đối tượng là hình chữ nhật

6.11. Làm việc với các đối tượng điểm

6.12. Vẽ đối tượng là đa giác có tô đặc ở bên trong

6.13. Viết chữ trong bản vẽ

6.13.1. Kiểu chữ trên một dòng

6.13.2. Kiểu chữ trên nhiều dòng

Chương 7. HIỆU CHỈNH CÁC ĐỐI TƯỢNG

7.1. Đổi tên đối tượng

7.2. Copy đổi tượng

7.3. Offset các đối tượng

7.4. Lấy đối xứng các đối tượng qua một trục đối xứng cho trước

7.5. Sao chép các đối tượng

7.5.1. Sao chép các đối tượng theo máng tròn

7.5.2. Sao chép các đối tượng theo màng hình chữ nhật

7.6. Di chuyển các đối tượng

7.7. Quay các đối tượng

7.8. Xóa các đối tượng

7.9. Phóng to, thu nhỏ đối tượng theo một tỷ lệ

7.10. Biến đổi các đối tượng

Chương 8. HÌNH CẮT MẶT CẮT

8.1. Hình cắt mặt cắt

8.2. Khởi tạo mặt cắt

8.3. Các thuộc tính của mặt cất

8.3.1. Chiều rộng bút vẽ

8.3.2. Kiểu vẽ mặt cắt

8.3.3. Độ nghiêng của các đường cất so với mẫu chọn

8.3.4. Đặt khoảng cách giữa các đường gạch chéo

Chương 9. LỚP VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA LỚP

9.1. Tại sao phải tạo lớp?

9.2. Tạo một lớp mới

9.3. Sắp xếp các lớp

9.4. Đặt tên cho lớp

9.5. Ân, hiện lớp

9.6. Đóng và làm tan băng trên khung nhìn

9.7. Khóa và mở khóa cho lớp

9.8. Gán màu cho lớp

9.9. Xóa lớp

9.10. Làm việc với kiểu màu

9.11. Làm việc với kiểu đường

9.11.1. Khởi tạo kiểu đường

9.11.2. Độ rộng của đường

9.12. Gán dạng đường cho lớp

Chương 10. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI VBA

10.1. Làm việc với Form

10.1.1. Thêm Form vào dự án

10.1.2. Thay đổi thuộc tính của Form khi thiết kế

10.1.3. Hiển thị Form

10.1.4. Huỷ tài Form

10.2. Làm việc với các điều khiển

10.2.1. Thêm các điều khiển lên Form

10.2.2. Các điều khiển của Form

10.2.2.1. Nhăn (Label)

10.2.2.2. Các TextBox

10.2.2.3. Khung (Frame)

10.2.2.4. Các nút chọn lựa (Option)

10.2.2.5. Hộp kiểm

10.2.2.6. Nút chuyển đổi (Toggle)

10.2.2.7. Các List Box

10.2.2.8. Hộp ComboBox

10.2.2.9. Thanh cuộn (Scrollbar)

10.2.2.10. Nút Spin

10.2.2.11. Điều khiển TapShip

Chương 11. GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI

11.1. Các thành phần của kích thước

11.2. Ghi kích thước thẳng

11.3. Ghi kích thước có đường kích thước nghiêng với đường chuẩn một góc xác định bất kỳ

11.4. Ghi kích thước góc qua ba điểm

11.5. Ghi kích thước đường kính

11.6. Ghi kích thước bán kính

11.7. Ghi toạ độ điểm

11.8. Đặt màu cho các đường kích thước

11.8.1. Đặt màu cho đường gióng

11.8.2. Đặt màu cho đường kích thước

11.9. Đặt đơn vị trong bản vẽ

11.9.1. Định dạng đơn vị

11.9.2. Độ chính xác của kích thước

11.10. Ghi dung sai

11.11. Đặt màu kiểu chữ của đối tượng kích thước và dung sai

11.12. Khoảng cách giữa giá trị kích thước và đường kích thước

11.13. Chiều cao chữ số kích thước và dung sai

11.14. Ghi giá trị kích thước bên trong đường gióng

11.15. Ghi dung sai kích thước

11.16. Vị trí giá trị dung sai của kích thước

11.17. Ghi sai lệch trên dưới dung sai kích thước

11.18. Đánh số chi tiết và ghi chỉ dẫn

Chương 12. LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG BLOCK

12.1. Định nghĩa Block

12.2. Liên kết các khối

12.2.1. Gọi một block từ thư viện

12.2.2. Liệt kê các khối trong bản vẽ

12.3. Khởi tạo Block mới

12.4. Đổi tên Block

12.5. Xóa một Block

12.6. Chèn Block

12.7. Ghi Block lên đĩa

12.8. Phá vỡ Block

12.9. Thuộc tỉnh của Block

12.10. Chèn khối với các thuộc tỉnh

12.11. Hiển thị các thuộc tỉnh Block

12.12. Nhận các hằng số thuộc tỉnh

12.13. Tham khảo ngoài

12.13.1. Gần một bản vẽ vào một bản vẽ khác

12.13.2. Các lựa chọn

12.13.2.1. Detach

12.13.2.2. Reload

12.13.2.3. Unload

12.13.2.4. Blind

Chương 13. THIẾT KẺ MÔ HÌNH BA CHIỀU

13.1. Tổng quan về mô hình 3D

13.2. Nhập các giá trị toạ độ X, Y, Z trong hệ toạ độ ba chiều

13.3. Định nghĩa một hệ toạ độ UCS

13.4. Mô hình khung dây

13.5. Mô hình bề mặt

13.5.1. Thuộc tỉnh MClose

13.5.2. Thuộc tỉnh NClose

13.6. Tạo lưới nhiều mặt đa giác

13.7. Mặt phẳng 3D

13.8. Tạo mô hình khối rắn

13.8.1. Khổi hình chữ nhật

13.8.2. Khối hình nón

13.8.3. Khối hình nêm

13.8.4. Khối hình trụ

13.8.5. Khối cầu

13.8.6. Khối xuyến

13.8.7. Tạo khối rắn theo phương pháp đùn

13.8.8. Tạo khối rắn đùn theo đường dẫn

13.8.9. Tạo khối rắn theo phương pháp quay một biên dạng quay quanh một trục

13.9. Các phép biến hình trong không gian 3D

13.9.1. Xoay đổi tượng 3D

13.9.2. Đối xứng đối tượng 3D

13.10. Chỉnh sửa các khổi 3D

13.10.1. Cộng, trừ, giao các khối

13.10.2. Cất Sold thành hai phần

13.11. Phân tích khối rắn

Chương 14. VẼ CÁC BIÊN DẠNG PHỨC TẠP TRONG CAD

14.1. Cơ sở thiết kế các đường bậc cao

14.2. Biên dạng đường Xycloit

14.2.1. Phương trình dạng tham số

14.2.2. Thiết kế chương trình vẽ biên dạng đường Xycloit

14.3. Đường Epicycloit

14.3.1. Cơ sở lý thuyết

14.3.2. Thiết kế chương trình về biên dạng đường Epicycloit

14.4. Đường Hypocycloit

14.4.1. Cơ sở lý thuyết

14.4.2. Thiết kế chương trình vẽ biên dạng đường Hypocycloit

Phụ lục. BẢNG TRA CỨU

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình khác

Gợi ý cho bạn

Công nghệ Blockchain hỗ trợ trao đổi năng lượng bền vững cho các xe điện (EVs)
03 Tháng 08

Công nghệ Blockchain hỗ trợ trao đổi năng lượng bền vững cho các xe điện (EVs)

Công nghệ Blockchain đang cách mạng hóa cách năng lượng được trao đổi và giao dịch giữa các xe điện (EVs), mở ra con đường cho một tương lai bền vững hơn. Công nghệ đổi mới này cung cấp cơ chế theo dõi và chịu trách nhiệm mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào nỗ lực giảm lượng khí thải carbon toàn cầu.

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta
06 Tháng 06

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta

Trong cuộc sống hối hả và áp lực hiện nay, chúng ta thường dễ mắc các vấn đề sức khỏe và trở nên phụ thuộc vào các biện pháp y tế truyền thống. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành và phục hồi? Trong bài blog này, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của cơ thể tự chữa lành và cách tận dụng nó để duy trì và nâng cao sức khỏe của chúng ta.

Khổng Tử và Triết Lý Nho Giáo: Nền Đạo Đức Xã Hội Trong Lịch Sử Trung Quốc
27 Tháng 01

Khổng Tử và Triết Lý Nho Giáo: Nền Đạo Đức Xã Hội Trong Lịch Sử Trung Quốc

Là một nhà triết học nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, Khổng Tử và triết lý Nho giáo của ông đã để lại dấu ấn mạnh mẽ không chỉ trong văn hóa Trung Quốc mà còn trên khắp thế giới

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê
23 Tháng 04

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

Trong thống kê, xác suất là một trong những khái niệm cơ bản để phân tích dữ liệu. Xác suất được định nghĩa là tỷ lệ giữa số trường hợp có thể xảy ra và số trường hợp có thể xảy ra.

Top 3 máy đọc sách PDF hỗ trợ ghi chú lý tưởng cho người học
13 Tháng 06

Top 3 máy đọc sách PDF hỗ trợ ghi chú lý tưởng cho người học

Đọc sách bằng máy đọc sách có nhiều lợi ích đáng kể. Dưới đây là một số lợi ích chính khi sử dụng máy đọc sách...

Các loại ớt cay nhất thế giới
01 Tháng 11

Các loại ớt cay nhất thế giới

Bạn có biết rằng ớt cay không chỉ là một gia vị phổ biến trong ẩm thực, mà còn là một nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe? Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được ớt cay, đặc biệt là những loại ớt cay nhất thế giới. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số loại ớt cay nhất thế giới, cùng với độ cay và những thông tin thú vị về chúng.

Phòng tránh Gian lận Trực tuyến khi Mua Sắm Trên Sàn Thương mại Điện tử
13 Tháng 01

Phòng tránh Gian lận Trực tuyến khi Mua Sắm Trên Sàn Thương mại Điện tử

Mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và năng lượng. Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện này là nguy cơ gặp phải các trường hợp gian lận trực tuyến, đặc biệt là khi mua hàng trên các sàn thương mại điện tử

Sự xuất hiện của BadBazaar Android Spyware - Đe dọa người dùng Signal và Telegram
31 Tháng 08

Sự xuất hiện của BadBazaar Android Spyware - Đe dọa người dùng Signal và Telegram

Trong thời kỳ số hóa ngày càng mở rộ, nguy cơ về an ninh mạng ngày càng gia tăng. Mới đây, các chuyên gia an ninh đã phát hiện ra sự hiện diện của phần mềm độc hại Android mang tên BadBazaar. Điều đáng lo ngại là BadBazaar đã được phân phối thông qua các ứng dụng giả mạo của Signal và Telegram trên cửa hàng Google Play Store và Samsung Galaxy Store. Hãy cùng điểm qua những phát hiện quan trọng từ cuộc nghiên cứu này.

Giáo trình liên quan

Tag ngẫu nhiên